Λογοθεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με ΕΓΔ

kidlab.gr_000100

Η παρέμβαση στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν  η ΕΓΔ συνοδεύεται από τις δυσκολίες στις κινητικές και γνωστικές ικανότητες η παρέμβαση τουεργοθεραπευτή είναι εξίσου σημαντική.

Πριν αρχίζει η θεραπεία πραγματοποιείται μια πλήρης λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Στη συνέχεια γίνεται σχεδιασμός και προσαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος στις ανάγκες κάθε παιδιού. Η λογοθεραπευτική δουλεία επικεντρώνεται στους τομείς όπως:

-αντίληψη λόγου  (κατανόηση λέξεων, προτάσεων, ιστοριών)

-εμπλουτισμός του λεξιλογίου (εκμάθηση καινούριων εννοιών)

-αποκατάσταση των αρθρωτικών και των φωνολογικών δυσκολιών (σωστή προφορά των φωνημάτων σε λέξεις, φράσεις και στον αυθόρμητο λόγο)

-οργάνωση του εκφραστικού λόγου (ανάπτυξη της σύνταξης, εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κανόνων)

-ανάπτυξη περιγραφικής και αφηγηματικής ικανότητας (περιγραφή προσώπων, καταστάσεων, εικόνων, αφήγηση ιστορίας)

-ενίσχυση πραγματολογίας (καλή βλεμματική επαφή, κανονική εναλλαγή στη σειρά κατά τη συζήτηση, συνέχιση ομιλίας πάνω στο θέμα)

Ποια είναι όμως η σημασία της  λογοθεραπευτικής παρέμβασης στα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή;

Η λογοθεραπεία επιδρά θετικά σε πολλούς  από τους παράγοντες στη ζωή ενός παιδιού με ΕΓΔ.  Η επικοινωνία τους είναι πιο αποτελεσματική με συνέπεια την πιο ομαλή και ανώδυνη κοινωνικοποίησή τους. Οι σχέσεις τους με τους συνομήλικους τους αλλά και με τους ενήλικες είναι  καλύτερες, το παιχνίδι τους πιο ήρεμο και δημιουργικό, και έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Βιβλιογραφία:

Λιβανίου, Ε. (2004).  Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.  Αθήνα: Κέδρος.
8-ο Συνέδριο Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.  “Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – Εξελικτική Δυσφασία από την Προσχολική στην Εφηβική Ηλικία. Αθήνα 2000: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Ελμίρα Μεχραλίεβα