Ποιες είναι οι κατηγορίες της διγλωσσία στα παιδιά;

kidlab.gr_000111

Στα παιδιά η διγλωσσία χωρίζεται σε δύο κυρίως κατηγορίες: την ταυτόχρονη και τη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία.

Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το παιδί μεγαλώνει με δυο γλώσσες από τη γέννησή του ή έρχεται σε επαφή με μια δεύτερη γλώσσα πριν τα τρία έτη ζωής.  Σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει αρχικά ένα αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, οι δύο γλώσσες αρχίζουν να διαχωρίζονται αν και υπάρχει κάποια “σύγχυση” (π.χ. στη συντακτική δομή της πρότασης). Μέχρι τη σχολική ηλικία, οι δύο γλώσσες  έχουν κατακτηθεί και είναι εντελώς μοναδικές. Το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και τις δυο γλώσσες άπταιστα.

Στη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία, το παιδί μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα αφού έχει ήδη αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη. Για παράδειγμα, ένα παιδί που μιλάει αλβανικά και εκτίθεται πρώτη φορά στα ελληνικά όταν πάει νηπιαγωγείο.

Στην περίπτωση της διαδοχικής διγλωσσίας  φαίνεται να μεσολαβεί και μια ”περίοδος σιωπής”. Είναι μια χρονική περίοδος  κατά την οποία το άτομο που μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα ακούει και μαθαίνει, αλλά  μιλάει λίγο. Συνήθως,  αυτό συμβαίνει όταν η πρώτη γλώσσα αντικαθίσταται  απότομα από τη δεύτερη γλώσσα και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

Ελμίρα Μεχραλίεβα